fundamental.cz

Elektronika

Minutka

minpc.jpg, 19kB

Takovouto utilitku jsem si kdysi naprogramoval pro Windows, později i pro Linux. Kolikrát se mi stalo, že jsem zalil čaj, zapomněl na něj a tudíž byl potom nepoužitelný. Teď už se mi stává pouze to, že zapomenu spustit minutku. :-)

Nicméně toto řešení není plně vyhovující - chci mít minutku k dispozici stále bez nutnosti mít spuštěný počítač. Proto jsem si vytvořil minutku popsanou v následujících odstavcích.

Minutka verze č. 1

Níže zobrazené řešení používá mikroprocesor PIC16F88, 7mi segmentový displej, tlačítka pro volbu času, resetovací tlačítko a speaker. Po zapnutí je na displeji zobrazena nula. Pět tlačítek v řadě značí zleva doprava volbu jedné minuty, dvou minut, ... až pěti minut. (Na vyluhování čaje asi dostatečné možnosti.) Po stisku zvoleného tlačítka se spustí odpočet, během kterého v intervalu 1 sekundy bliká desetinná tečka a zároveň displej zobrazuje aktuální počet zbývajících minut. Jakmile uplyne požadovaný čas, na displeji se opět zobrazí nula a speaker vydává přerušovaný tón, dokud uživatel nestiskne resetovací tlačítko (nebo nevypne napájení). Resetovací tlačítko též slouží k ukončení odpočtu.

min_s.jpg, 233kB

Obrázek vytvořen s využitím Fritzing (www.fritzing.org).

min_s.jpg, 53kB

Minutka verze č. 2

Druhá verze minutky obsahuje 2 úpravy. Jedna se týká drobné změny zvukové signalizace, kdy 10 sekund před vypršením odpočtu speaker každé 2 sekundy krátce pípne a až na konci odpočtu vydává přerušovaný tón do té doby, než uživatel stiskne tlačítko reset.

Druhá úprava spočívá v možnosti zadat dvojciferný počet minut (tedy maximální doba odpočtu vzroste až na 99 minut), přičemž je zachován i předchozí způsob zahájení odpočtu (s tím rozdílem, že po stisku příslušného tlačítka nastane krátká prodleva před zahájením odpočtu, kdy program čeká na případnou úpravu zadané hodnoty). Postup je následující:

1) Pokud chci zadat počet minut menší než 6, pak stisknu příslušné tlačítko a odpočet se během chvíle spustí (viz. předchozí poznámka o zpoždění).

2) Pokud chci zadat počet minut větší než 5 a menší než 10, stisknu příslušné tlačítko a následně opakovaně mačkám tlačítko reset, dokud se na displeji neobjeví požadovaná hodnota (stiskem dojde k navýšení aktuální hodnoty o 1, přičemž po dosažení hodnoty 9 se po dalším stisku zobrazí 0).

3) Zadání čísla většího než 10 a menšího než 100 provedu tak, že nejprve zadám první číslici (desítky) a následně druhou číslici (jednotky). Neboli podle postupu v bodě 2) zadám první číslici, po té stisknu vhodné tlačítko s počtem minut a opět pomocí tlačítka reset nastavím hodnotu druhé číslice. Při zadávání druhé číslice se na displeji rozsvítí desetinná tečka a zároveň pomocná dioda (na obrázku dole zelená LED) signalizující, že aktuální hodnota odpočtu je dvojciferné číslo. Po chvíli se spustí odpočet, během kterého se na displeji zobrazuje zbývající počet minut. Střídavě se po jedně sekundě zobrazuje první a druhá číslice, přičemž druhá číslice je označena desetinnou tečkou. Zároveň svítí pomocná dioda signalizující dvouciferné číslo - je to z toho důvodu, že by jinak nebylo možné rozlišit jednocifernou hodnotu od dvouciferné v případě, že jsou obě číslice stejné. Displej by během odpočtu v takové situaci vypadal úplně stejně - byla by zobrazena například číslice 5 a v intervalu jedné sekundy by blikala desetinná tečka, což může znamenta jak to, že zbývá 5 minut, ale stejně tak 55 minut. Jakmile bude během odpočtu zbývající počet minut menší než deset, pomocná dioda zhasne.

minutka2s_s.jpg, 168kB

Obrázek vytvořen s využitím Fritzing (www.fritzing.org).

Seznam součástek

Název součástkyPočet kusů
PIC16F881
tlačítko6
vypínač1
rezistor 470 Ω10
rezistor 1 kΩ6
7 segmentový LED display, zelený, se společnou anodou1
červená LED1
zelená LED1
speaker1
regulátor napětí 78051
elektrolytický kondenzátor, libovolný pro napětí větší než 9 V1
elektrolytický kondenzátor 220 nF1
elektrolytický kondenzátor 470 nF1

Odkazy

Ke stažení

Pokud chcete, můžete si stáhnout příslušný HEX soubor pro PIC16F88.

Výsledná podoba minutky

Přidáno 31.12.2017

Třetí verze

Výše zobrazenou minutku jsem rozebral na součástky a vytvořil novou s menšími úpravami zapojení a novým kódem. O této, snad finální, verzi minutky píšu zde.